آدرس خدا را بد داده اند، خیلی هم بد!
خدا تنها در مکه و مدینه نیست. خدا در دل کسی است که مهر و عشق میورزد. خدا در برق چشمان عاشق به معشوقست. خدا در چروک صورت پیرزنی ست که صبح برای خرید نان از خانه بیرون میزند. خدا را در بوی باران میشود یافت یا حتی در آرامش یک روز برفی که هیچ دکه ای باز نیست تا آواره ی محله مان سیگارش را بخرد.
خدا رنگ دارد بو دارد مزه دارد. نه این کفر نیست.
بوی خدا بوی گردن یک نوزاد است یا بوی موی معشوق  یا حتی بوی آغوش مادر.
رنگ خدا رنگ نور است رنگ آسمان، چمن، گل، هوا و شاید نابینایی یک نابینا.
خدا مزه دارد، مزه ی گرسنگی و سیری، مزه ی آب دهان کودکی تهیدست که لواشک میبیند، مزه ی آبگوشت خانه ی مادربزرگ و نان لواش گرم!
خدا فقط قبله نیست، خدا فقط نماز و روزه و حج و خمس و زکات نیست
خدا در دل کسی است که مهر و عشق میورزد.

 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
کعبه همینجاست بیایید بیایید