نوستالژیکها

کانالی بدون تبلیغ برای لحظاتی زندگی در گذشته...

برای لحظاتی که شاید یک روز رنج بودند اما الان گنجند...

لبخند بزنید 😃

https://telegram.me/nostalgicha